Odkanalizování Vratimova - Horní Datyň - I. etapa, II. etapa


Inwestor:Město Vratimov
Opracowane poziomy dokumentacji:DÚR, DSP, DPS, AD, DSPS

Horní Datyně jsou místní částí města Vratimov. Stavba I. etapy dokončené v 09/2015 řeší oddílnou splaškovou kanalizaci v délce 5,5 km gravitačních stok a novostavbu mechanickobiologické ČOV pro 900 EO s doplněním technologie na kapacitu 2000 EO při realizaci II. etapy výstavby splaškové kanalizace. Technologie ČOV je z důvodu umístění blízko zástavby plně zakrytá. V rámci projektu bylo řešeno ve dvou případech nadzemní křížení gravitační kanalizace s tokem Datyňka za použití předizolovaného potrubí z tvárné litiny. Stavba II. etapy, která byla dokončena v 12/2020 řeší, oddílnou splaškovou kanalizaci v délce 10 km gravitačních stok, novostavbu tří podzemních čerpacích stanic splaškových vod vč. celkem 656 m výtlačných řadů. V r. 2022 bude realizováno rozšíření kanalizační sítě o další dvě stoky v celkové délce 0,7 km