Odkanalizování obce Hrabyně


Inwestor:Obec Hrabyně
Opracowane poziomy dokumentacji:DUR

Stavba řeší oddílnou splaškovou kanalizaci, která zajistí odkanalizování cca 670 EO. Celková délka gravitačních stok DN250 až DN300 je cca 4,9 km. Součástí stavby je i novostavba mechanickobiologické ČOV pro 1000 EO a dvě čerpací stanice odpadních vod s celkovou délkou výtlačného potrubí 380m. V současné době probíhá územní řízení.