Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice - Přeložky vodovodů DN 800, 400 a 350


Inwestor:Olomoucký kraj
Opracowane poziomy dokumentacji:DUR, DSP, PDPS, RDS, AD

Objekty řeší přeložky hlavních zásobovacích řadů města Prostějova a jeho okolí, které jsou dotčeny přeložkou sil. II/366. Přeložky vodovodů DN800 OC a DN350 LT jsou v prostoru okružní křižovatky navrženy v délkách 252 a 202 m, křižují v chráničkách komunikaci a souběžnou žel. trať, poté jsou vzájemně propojeny v armaturní šachtě 6,6 x 3,6 m. Vodovod DN400 LT je přeložen podél lávky pro cyklistickou stezku v délce 255 m. V rámci projektové přípravy byl proveden výpočtový model vodovodní sítě pro omezené průtoky v průběhu výstavby přeložek.