Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice - Přeložky vodovodů DN 250, 300, 400, 600 SmVaK


Inwestor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Opracowane poziomy dokumentacji:RDS, DSPS

Objekty řeší přeložky hlavních zásobovacích řadů města Třinec a jeho okolí, které jsou dotčeny výstavbou sil. I/11. Přeložky jsou navrženy v délkách 184 až 280 m z hrdlového potrubí z tvárné litiny. Vodovody DN400 a DN600 jsou pod novou komunikací I/11 převedeny pomocí ŽB kolektoru délky 57m, ostatní vodovody jsou uloženy v chráničkách.