Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa, 6. etapa


Inwestor:Obec Řepiště
Opracowane poziomy dokumentacji:DUR, DSP, DPS, AD

Stavba 1. etapy řeší oddílnou splaškovou kanalizací v centrální části obce, která zajistí odkanalizování cca 550 EO. Celková délka gravitačních stok je 4396 m DN250 až DN300. Součástí stavby je i novostavba mechanickobiologické ČOV pro 800 EO s vyústěním do toku Datyňka. Větší navržená dimenze ČOV umožní výhledové napojení další etapy výstavby splaškové kanalizace. Termín realizace 09/2018 - 09/2019.

V rámci 6. etapy je navrženo odkanalizování místní části Rakovec s cca 80 EO kanalizací v délce 911 m DN250, která je napojena do kanalizace Horních Datyň vybudované v rámci II. et. Termín realizace 07/2019 - 11/2019.