Odkanalizování obce Raduň


Inwestor:Obec Raduň
Opracowane poziomy dokumentacji:DÚR, DSP, DPS

Obec Raduň se rozkládá asi 6,5 km jihovýchodně od Opavy. Projektová dokumentace řeší odvedení splaškových odpadních vod téměř ze všech nemovitostí v obci. Gravitační kanalizační stoky DN 250 – 300 PP UR2 jsou vedeny převážně zastavěným územím, čerpací stanice odpadních vod a čistírna odpadních vod jsou umístěny na okraji zastavěného území. Celková délka gravitačních kanalizačních stok je cca 3856 m, délka výtlaku d160 z ČS1 na ČOV je cca 305 m. ČOV s vyústěním do toku Raduňka je navržena na celkový počet připojených obyvatel 1076 EO (stávající stav), resp. 1597 EO (výhledový stav), což zahrnuje počet EO po předpokládaném připojení splaškové gravitační kanalizace sousední obce Vršovic. Dokončení stavby 11/2018.