Variantní vedení „Východní tangenty“ v Olomouci


Inwestor:Magistrát města Olomouce
Opracowane poziomy dokumentacji:expertní posouzení

Předmětem zakázky bylo expertní posouzení studie výše uvedené stavby z hlediska dodržení platných právních a technických předpisů a nalezení možných změn navrhovaných parametrů s cílem snížení stavebních nákladů.

Stavba „východní tangenta“ představuje přeložku silnice I/46, jejíž začátek je navržen v již vybudované mimoúrovňové křižovatce Holice na silnici I/35.Trasa pokračuje severním směrem přes řeku Bystřici a trať ČD Olomouc – Krnov.  Konec úpravy je v křižovatce u Týnečku  na hranici území města Olomouce. Silnice I/46 navržena v kategorii MR 24,5/100 resp. S 24,5/100 Celková délka hlavní trasy je 7,200 km. Všechny křižovatky na silnici I/46 jsou navrženy jako mimoúrovňové.

Výsledkem bylo zhodnocení technického řešení a specifikace možných úspor stavebních nákladů.