II/449 Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb


Inwestor:Krajský úřad Olomouckého kraje
Opracowane poziomy dokumentacji:expertní posouzení

Předmětem zakázky bylo expertní posouzení dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby z hlediska dodržení platných právních a technických předpisů a možností dosažení úspor při výstavbě.

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci silnice II/449 spočívající v zřízení nových podkladních, ložných a obrusných vrstev silnice, zřízení středového zpomalovacího ostrůvku, chodníků, osazení směrových a záchytných prvků , vybudování dvou opěrných betonových zdí, rekonstrukce dvou silničních propustků, vybudování jednoho nového propustku a přeložení zatrubněného náhonu. Délka navrhované úpravy je 1,715 82 km  v kategorii S 7,5/60.

Výsledkem bylo zhodnocení technického řešení a kontrola rozpočtu stavby.