Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch kolem budovy obecního úřadu Dobrá


Inwestor:Obec Dobrá
Opracowane poziomy dokumentacji:DSP+PDPS

Předmětem dokumentace je oprava, úprava a rozšíření stávajících komunikačních a parkovacích ploch v okolí budovy Obecního úřadu v Dobré. Stavba je tvořena zpevněnými plochami pro pěší i pro automobily, v rámci stavby bude provedeno rozšíření množství parkovacích ploch, které jsou již nevyhovující pro narůstající dopravu v obci. S tím bude řešen i bezbariérový přístup do všech důležitých vstupů do objektu. Pod novými plochami bude nově řešena dešťová i

splašková kanalizace a potřebné přeložky dotčených inženýrských sítí