O nas

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. to firma projektowa, inżynieryjna i konsultingowa specjalizująca się i mająca doświadczenia w zakresie budowy i rekonstrukcji sieci autostradowej i drogowej, projektowania sieci komunikacyjnej miast, a także rozwiązywania problemów w ramach inżynierii ruchu drogowego i inżynierii gospodarki wodnej. Wszystkie projekty rozpatrujemy kompleksowo, a więc bierzemy pod uwagę inwestycje towarzyszące, zmiany przebiegu podziemnych i nadziemnych sieci inżynieryjnych, obiekty infrastruktury drogowej oraz obiekty ochrony środowiska naturalnego. Nasi fachowcy realizują także projekty rozmieszczenia sieci gazu ziemnego w gminach, dostawy wody pitnej do gmin, sieci kanalizacyjnej, tworzenia wysypisk śmieci oraz sanacji terenu, a także projekty sieci komunikacyjnej i sieci wysokiego napięcia. Firma zapewnia także działalność inżynieryjną, nadzór techniczny inwestora oraz nadzór autorski na placu budowy, łącznie z budową pod klucz.

Oferta usług

Projekty infrastruktury drogowej DOPRAVOPROJEKT Ostrava zajmuje się projektowaniem infrastruktury drogowej na wszystkich poziomach projektowych. Chodzi przede wszystkim o projekty komunikacji dla pieszych, ścieżek rowerowych, uspakajania ruchu, rozwiązań skrzyżowań, projekty statycznego ruchu drogowego, dróg różnych kategorii, projekty tras szybkiego ruchu oraz autostrad. W ramach infrastruktury drogowej zajmujemy się projektowaniem mostów i kładek, stosując różne konstrukcje oraz materiały. Poza tym zapewniamy również kontrole mostów.
Projekty infrastruktury gospodarki wodnej Zajmujemy się budową kanalizacji gmin, projektowaniem oczyszczalni ścieków oraz nowych sieci wodociągowych. W ramach infrastruktury drogowej zapewniamy nowe kanały ściekowe i zmiany przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach infrastruktury podziemnej zapewniamy kompletną sieć HVAC. Zapewniamy modyfikacje i zmiany biegu cieków wodnych, stworzenie planów na wypadek powodzi oraz projekty ochrony przeciwpowodziowej.
Działalność inżynieryjna Oferujemy załatwienie decyzji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę dla wszystkich rodzajów budowy, a także dla pojedynczych obiektów. W ramach tej działalności zapewniamy rozliczenie majątkowe, łącznie z ewentualnym wywłaszczeniem.
Nadzór techniczny Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska naturalnego podczas budowy. Zapewniamy sondaże dendrologiczne, pedologiczne oraz biologiczne, badania hałasu i emisji, powiadomienia i dokumentacje o oddziaływaniu na środowisko. Na placach budowy zapewniamy nadzór ekologiczny.
Opinie ekologiczne Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska w trakcie budowy. Oferujemy równeż dendrologiczne, glebowe i biologiczne badania oraz badania hałasu i emisji. Proponujemy karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty o oddziaływaniu budowy na środowisko. Wykonujemy nadzór środowiskowy budow.

Struktura organizacyjna

Reprezentacja poszczególnych zawodów
W sumie 90 pracowników, wraz ze wspólnikami, w następujących zawodach:
 • specjaliści ds. infrastruktury drogowej
 • specjaliści ds. mostów i statyki
 • specjaliści ds. sieci inżynieryjnej
 • działalność inżynieryjna
 • nadzór inwestorski, BHP
 • środowisko naturalne
 • ekonomia
 • administracja, planografia, ISO
Zyskane autoryzacje
Republika Czeska
 • Infrastruktura drogowa
 • Mosty i konstrukcje inżynieryjne
 • Statyka i dynamika
 • Infrastruktura gospodarki wodnej
 • Technika środowiska placu budowy
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne
 • Infrastruktura naziemna
Słowacja
 • A2 Kompleksowe usługi architektoniczne i inżynieryjne oraz z nimi związane doradztwo techniczne
 • I2 inżynier ds. konstrukcji infrastruktury inżynieryjnej
Polska
 • infrastruktura drogowa
 • Mosty i konstrukcje inżynieryjne
Kadra kierownicza
Prezes zarządu

Ing. Martin Vilč (dyrektor firmy)

Członkowie zarządu

Ing. Kamil Škrobánek (dyrektor handlowy)
Ing. Martina Papeschová (dyrektor produkcji)
Ing. Zdeněk Legerský (dyrektor finansowy)

Ing. Filip Struhár (kierownik filii Zlín)
Ing. Petr Bijok (kierownik filii Brno)

Polityka firmy

Polityka spółki DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Integrowany system zgodnie z wymogami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008

Oświadczenie spółki

Kierownictwo spółki w ramach integrowanego systemu zarządzania spółką oraz decyzji o udziale w nieustannym poprawianiu i prewencji zanieczyszczania środowiska naturalnego oświadcza, że będzie:

 1. 1. Informować kontrahentów i publiczność o polityce spółki i wprowadzeniu integrowanego systemu zarządzania spółką SMJ i EMS
 2. 2. Postępować wobec swoich dostawców zgodnie z integrowanym systemem zarządzania spółką, łącznie z presją na ich włączenie do pełnienia tego systemu
 3. 3. Konsekwentnie wypełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych związanych z procesami projektowania i działalności inżynieryjnej, ochrony środowiska naturalnego oraz innych wymogów, do których jest spółka zobowiązana
 4. 4. Produkować takie przyszłe projekty, które będą miały minimalny wpływ negatywny na środowisko naturalne w trakcie budowy i przyszłego używania obiektu
 5. 5. Klientom świadczyć zawsze tylko usługi i produkcję najwyższej jakości oraz nigdy nie dopuści do obniżenia poziomu firmy jako solidnego partnera na rynku
 6. 6. Utrzymywać dotychczasowe sukcesy w przetargach
 7. 7. Maksymalnie eliminować negatywne efekty aktualnych i przyszłych działań spółki w zakresie środowiska naturalnego
 8. 8. Kierować wysiłek wszystkich pracowników w stronę bezbłędnej pracy, utrzymując w ten sposób obecny stan bez reklamacji i skarg klientów
 9. 9. Podnosić poziom techniczny firmy, mając na celu utrzymanie pozycji jednej z najlepiej wyposażonych pod względem technicznym firm w regionie
 10. 10. Politykę spółki (SMJ i EMS) dokumentować, realizować, aktualizować i zapoznawać z nią wszystkich pracowników
 11. 11. Integrowany system zarządzania DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na bieżąco aktualizować, pogłębiać i poprawiać
 12. 12. Podczas określania efektywności środowiskowej spółki, zapewniania ochrony środowiska naturalnego, określania polityki handlowej i s’tworzenia image spółki korzystać w szczególnej mierze z zewnętrznej komunikacji z klientami, dostawcami i kontrahentami oraz z komunikacji z własnymi pracownikami.
Ing. Martin Vilč

HISTORIA

Dopravoprojekt działa w Ostrawie już od 1964 roku. W tym czasie zmieniały się elementy nazwy spółki, właściciele spółki i nazwa rynku, przy którym ma firma siedzibę. Od samego początku do dnia dzisiejszego jest zakres działalności spółki mniej więcej taki sam, jednak radykalnie zmienia się technika pracy – od deski kreślarskiej i suwaków logarytmicznych po graficzne 3D stacje i programy komputerowe dla obliczeń statycznych. Ważnym punktem w oczach firmy jest rok 1991, kiedy to ostrawski dopravoprojekt w pełni się usamodzielnił i zaczął się rozwijać aż do dzisiejszej postaci.