Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část Věřňovice


Investor:Obec Dolní Lutyně
Compiled levels of PD:DÚR, DSP, DPS

Věřňovice jsou místní částí obce Dolní Lutyně, ketrá se nachází v severní části obce u státní hranice s Polskem. Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Pro odvedení odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je navržena gravitační splašková kanalizace DN 250 v celkové délce 4959 m, na které jsou z důvodu rovinatosti terénu osazeny tři podzemní čerpací stanice splaškových vod. Kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod pro 800 EO, která je umístěna v nezastavěném území na okraji obce poblíž řeky Olše a je na základě projednání se správcem toku vyvýšena nad úrověň hladiny Q100.