Propojení Nová Pivovarská- Karolina


Investor:Statutární město Ostrava
Compiled levels of PD:IZ

Cílem investičního záměru je prověření realizovatelnosti záměru s ohledem na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, rozdělení stavby do jednotlivých funkčních etap a stanovení podmínek k
realizaci.
V souladu s platným územním plánem města Ostravy a jeho hlavními principy koncepce ochrany a
rozvoje urbanistických hodnot města v řešeném území, dochází k rozvoji urbanistického uspořádání
širšího historického centra. Podpora kvalitního urbanistického (a dopravního) provázání a vytváření
polyfunkčních, navzájem propojených urbanistických celků je pochopitelným důsledkem vzniklého stavu.