Odkanalizování obce Neplachovice


Investor:Obec Neplachovice
Zpracovávané stupně PD:DUR, DSP, DPS, AD

Obec Neplachovice se rozkládá asi 10 km severozápadně od Opavy. Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Gravitační kanalizační stoky DN 250 – 400 PP UR2 v celkové délce 5 881 m jsou vedeny převážně zastavěným územím, čistírna odpadních vod pro 985 EO je situována na okraji zastavěného území. Součástí navržené kanalizační sítě jsou i dvě podzemní přečerpávací stanice splaškových vod s celkovou délkou výtlačného potrubí 460 m. Dokončení stavby 11/2018.