Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A


Investor:Moravskoslezský kraj
Zpracovávané stupně PD:ÚR, DSP + DPS, AD

Hlavním kanalizačním sběračem západní části rozjezdových ploch o celkové ploše 23,8 ha je Albrechtický potok, který je v prostoru letiště zatrubněn. Před vlastním lapolem z 80-tých let je na tomto zatrubnění předřazena otevřená betonová akumulační dešťová zdrž o celkovém objemu 3100 m3. Předmětem stavby je oprava poškozených betonových a kovových konstrukcí stávající retenční nádrže, nahrazení nefunkčního lapolu osazením nového odlučovače ropných látek o průtoku 100 l/s, odstranění nefunkčních zbytků původní vybavenosti areálu a výměna nefunkčních šoupátek DN1200 a DN1500 v rozdělovací komoře před retenční nádrží.