Silnice I/49 Malenovice – Otrokovice, C351 Přeložka Hleděnovského potoka


Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovávané stupně PD:DSP, RDS, PDPS

V rámci stavby sil. I/49 byla řešena úprava a přeložka Hleděnovského potoka v celkové délce 1,33 km, která řeší bezpečné převedení požadovaných průtočných množství. Příčný profil koryta byl navržen jako excentrický, lichoběžníkový s pravobřežní bermou s výjimkou pod silničními a železničními mosty, kde je navržen jako jednoduchý lichoběžník. Svahy koryta jsou opevněny kamennou rovnaninou s vyklínovaním, svahy bermy jsou tvořeny hutněným násypem a následným ohumusováním. Tok kříží velké množství inženýrských sítí.