PROFIL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. je projekční, inženýrská a konzultační firma, se specializací a zkušenostmi při výstavbě a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst, v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství a vodohospodářských staveb. Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Specialisté zajišťují rovněž projekty plynofikací obcí, jejich zásobení pitnou vodou, kanalizační sítě, skládky a sanace území, projekty sdělovacích vedení a silnoproudu. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora a autorského dozoru na stavbách, včetně zajištění výstavby na klíč.

nabídka služeb

Projekty
dopravních
staveb
DOPRAVOPROJEKT Ostrava se zabývá navrhováním dopravních staveb všech projekčních stupňů. Jedná se zejména o projekty pěších komunikací, cyklistických stezek, zklidňování dopravy, řešení křižovatek, projekty statické dopravy, projektů silnic různých kategorií, projekty rychlostních komunikací a dálnic. V rámci dopravních staveb se zabýváme projekcí mostů a lávek různých materiálových a konstrukčních uspořádání, vč. prohlídek mostů.
Projekty
vodohospo-
dářských staveb
Zabýváme se odkanalizováním obcí vč. návrhu čistíren odpadních vod, navrhujeme nové vodovodní řády a rekonstrukce stávajích řádů. V rámci dopravních staveb zajišťujeme nové stoky a přeložky vodovodů a kanalizací. V rámci pozemních staveb zajišťujeme kompletní rozvody TZB. Zajišťujeme úpravu a přeložky vodních toků vč. povodňových plánů a následných návrhů protipovodňové ochrany.
Inženýrská
činnost
Zajišťujeme vyřízení územních rozhodnutí a stavebních povolení pro všechny druhy staveb a jednotlivé stavební objekty. V rámci těchto činností zajišťujeme majetkoprávní vypořádání vč. případných vyvlastnění.
Technický dozor Zajišťujeme výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi v oblastech dopravních, mostních a inženýrských konstrukcí a pozemních staveb.
Ekologické
posudky
Zajišťujeme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při výstavě. Zajišťujeme dendrologické, pedologické a biologické průzkumy, hlukové a emisní studie, oznámení a dokumentace EIA. Na stavbách zajišťujeme ekologický dozor.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastoupení
jednotlivých profesí
Celkem 90 zaměstnanců vč. společníků, v těchto profesích:
 • specialisté silničních staveb
 • specialisté mosty a statika
 • specialisté inženýrské sítě
 • inženýrská činnost
 • TDI, BOZP
 • životní prostředí
 • ekonomika
 • administrativa, planografie, ISO
Udělené autorizace
Česko
 • Dopravní stavby
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Statika a dynamika staveb
 • Vodohospodářské stavby
 • Technika prostředí staveb
 • Posuzování vlivů na životní prostředí
 • Pozemní stavby
Slovensko
 • A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
 • I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Polsko
 • Dopravní stavby
 • Mosty a inženýrské konstrukce
Vedoucí pracovníci
Předseda představenstva

Ing. Martin Vilč (ředitel společnosti)

Členové představenstva

Ing. Kamil Škrobánek (obchodní ředitel)
Ing. Martina Papeschová (výrobní ředitelka)
Ing. Zdeněk Legerský (finanční ředitel)

Ing. Filip Struhár (vedoucí střediska Zlín)
Ing. Petr Bijok (vedoucí střediska Brno)

Politika společnosti

Politika společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Integrovaný systém dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008

Prohlášení společnosti

Vedení společnosti v rámci integrovaného systému řízení společnosti a rozhodnutí přispívat k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování ŽP prohlašuje, že bude:

 1. 1. Informovat smluvní partnery a veřejnost o politice společnosti a zavedení integrovaného systému řízení společnosti SMJ a EMS
 2. 2. Postupovat vůči svým dodavatelům v souladu s integrovaným systémem řízení společnosti, včetně tlaku na jejich zapojení do plnění tohoto systému
 3. 3. Důsledně plnit požadavky platných právních předpisů vztahujících se k procesům projektování a inženýrské činnosti, ochraně životního prostředí a ostatním požadavkům, kterým společnost podléhá
 4. 4. Produkovat takové projekty budoucích staveb, které budou mít minimální negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby i budoucího užívání stavby
 5. 5. Poskytovat zákazníkům vždy jen kvalitní produkci a služby a nedopustit pokles z úrovně spolehlivého a solidního partnera na trhu
 6. 6. Udržet dosavadní úspěšnost ve výběrových řízeních
 7. 7. Eliminovat v maximální možné míře negativní dopady stávajících i budoucích aktivit společnosti na životní prostředí
 8. 8. Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na práci bez chyb a udržet tak současnou úroveň bez reklamací a stížností zákazníků
 9. 9. Zvyšovat technickou úroveň firmy s cílem udržet pozici jedné z technicky nejlépe vybavených firem v regionu
 10. 10. Politiku společnosti (SMJ a EMS) dokumentovat, realizovat, aktualizovat a seznamovat s ní všechny zaměstnance společnosti
 11. 11. Integrovaný systém řízení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. průběžně aktualizovat, prohlubovat a zlepšovat
 12. 12. Při určování environmentálního profilu společnosti, v zabezpečování ochrany ŽP, v určování obchodní politiky a při vytváření image společnosti uplatňovat jako zásadní prvek externí komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery spolu s komunikací s vlastními zaměstnanci.
Ing. Martin Vilč

historie

Dopravoprojekt působí v Ostravě již od roku 1964. Během této doby se mění části názvu společnosti, vlastníci společnosti i název náměstí na kterém společnost sídlí. Od svého počátku do dneška je náplň práce více méně totožná, ale razantně se mění technika zpracování - od rýsovacích prken a logaritmických pravítek po grafické 3D stanice a statické výpočtové programy. Důležitým milníkem se z pohledu firmy jeví rok 1991 kdy se ostravský dopravoprojekt zcela osamostatnil a začal se rozvíjet do dnešní podoby.