O nas

Dopravoprojekt Ostrawa, jest biurem projektowym, inżynieryjnym i konsultingowym ze specjalizacją i doświadczeniem w budowie i rekonstrukcji autostrad i sieci drogowej, w projektowaniu sieci transportowych miast, w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii ruchu i inżynierii hydraulicznej.  Wszystkie projekty rozpatrywane są kompleksowo, tj. łączne z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną i struktur w zakresie ochrony środowiska. Naśi specjaliści również rozwiązują projekty gazyfikacji gmin, ich zaopatrzenia w wodę pitną,  kanalizacjię, wysypiska śmieci oraz projektuję rekultywacje terenu i sieci elektryczne oraz komunikacyjne. Firma zapewnia również inżynierske usługi, nadzór inwestora, autorski nadzór, w tym zapewnienie budowy pod klucz.

OFERTA FIRMY

Projekty dróg
i autostrad
Dopravoprojekt Ostrawa zajmuje się projektami dróg i autostrad wszystkich poziomów i etapów. Projekty te są oparte na drogach dla pieszych, ścieżkach rowerowych, mają na celu zpowolnienie ruchu, rozwiązanie skrzyżowań i koncepcie parkingów. Projekty dróg są związane z projektami mostów i kładek z różnych materiałów i konstrukcji, oraz z kontrolą mostów.
Projekty inżynierii
wodnej
Jesteśmy zaangażowani w projekty kanalizacji gmin oraz projekty oczyszczalni ścieków. Projektujemy nowe regulacje wodne i przebudowy istniejących sieci.  Projekty dróg, autostrad i mostów dostarczą również nowych kanalizacji i usunięcie wodnych i kanalizacyjnych systemów. W budownictwie oferujemy kompletnę infrastrukturę budynków. Oferujemy modyfikacjie i przeniesienia cieków wodnych oraz projekty ochrony przeciwpowodziowej.
Usługi
inżynierske
Oferujemy planowanie i zdobycie pozwolenia na budowę wszystkich rodzajów budynków. Działania te zapewniają i przejęcie nieruchomości. oraz wywłaszczenie.
Nadzór inwestora,
koordynator BIOZ
Wykonujemy nadzór techniczny inwestora w budowie dróg i autostrad, inżynierskych sieci i budynków, w tym wykonywanie funkcji kierownika budowy, oraz organizujemy kolaudacje. Wykonujemy również funkcji koordynatora bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Oceny oddziaływania
na środowisko
Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska w trakcie budowy. Oferujemy równeż dendrologiczne, glebowe i biologiczne badania oraz badania hałasu i emisji. Proponujemy karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty o oddziaływaniu budowy na środowisko. Wykonujemy nadzór środowiskowy budow.

STRUKTURA FIRMY

SKŁAD
PROFESJI
Ogółem 74 pracowników w tych profesjach:
 • Specjalność drogowa
 • Specjalność mostowa
 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wod.- kan, instalacji i urządzeń gazowych
 • Usługi inżynierske
 • Nadzór inwestora, koordynator BIOZ
 • Specjalista w zakresie ochrony środowiska
 • informatyka oraz computing
 • ekonomia i księgowość
 • administracja 
Członkostwo w izbie |nżynierów Budownictwa
Czechy
 • Specjalność drogowa
 • Specjalność mostowa
 • Statyka i dynamika
 • Inżynieria wodna
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Budownictwo
Slovensko
 • A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
 • I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Polsko
 • Dopravní stavby
 • Mosty a inženýrské konstrukce
ORGAN STATUTOWY
Dyrektor przedsiębiorstwa

Ing. Martin Vilč (ředitel společnosti)

Členové představenstva

Ing. Kamil Škrobánek (Dyrektor Handlowy)
Ing. Martina Papeschová (Dyrektor Produkcji)
Ing. Zdeněk Legerský (Dyrektor Finansowy)

Ing. Karel Špaček (Menedżer oddziału Moravské Budějovice)
Ing. Filip Struhár (Menedżer oddziału Zlín)

politika společnosti

Politika společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Integrovaný systém dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001:2008

Prohlášení společnosti

Vedení společnosti v rámci integrovaného systému řízení společnosti a rozhodnutí přispívat k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování ŽP prohlašuje, že bude:

 1. 1. Informovat smluvní partnery a veřejnost o politice společnosti a zavedení integrovaného systému řízení společnosti SMJ a EMS
 2. 2. Postupovat vůči svým dodavatelům v souladu s integrovaným systémem řízení společnosti, včetně tlaku na jejich zapojení do plnění tohoto systému
 3. 3. Důsledně plnit požadavky platných právních předpisů vztahujících se k procesům projektování a inženýrské činnosti, ochraně životního prostředí a ostatním požadavkům, kterým společnost podléhá
 4. 4. Produkovat takové projekty budoucích staveb, které budou mít minimální negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby i budoucího užívání stavby
 5. 5. Poskytovat zákazníkům vždy jen kvalitní produkci a služby a nedopustit pokles z úrovně spolehlivého a solidního partnera na trhu
 6. 6. Udržet dosavadní úspěšnost ve výběrových řízeních
 7. 7. Eliminovat v maximální možné míře negativní dopady stávajících i budoucích aktivit společnosti na životní prostředí
 8. 8. Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na práci bez chyb a udržet tak současnou úroveň bez reklamací a stížností zákazníků
 9. 9. Zvyšovat technickou úroveň firmy s cílem udržet pozici jedné z technicky nejlépe vybavených firem v regionu
 10. 10. Politiku společnosti (SMJ a EMS) dokumentovat, realizovat, aktualizovat a seznamovat s ní všechny zaměstnance společnosti
 11. 11. Integrovaný systém řízení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. průběžně aktualizovat, prohlubovat a zlepšovat
 12. 12. Při určování environmentálního profilu společnosti, v zabezpečování ochrany ŽP, v určování obchodní politiky a při vytváření image společnosti uplatňovat jako zásadní prvek externí komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery spolu s komunikací s vlastními zaměstnanci.
Ing. Svatopluk Bijok

HISTORIA

Dopravoprojekt działa w Ostrawie już od 1964 roku. W tym czasie zmieniały się części nazwy firmy,  właściciele firmy, oraz nazwa rynku, przy którym firma ma siedzibę. Od samego początku do dnia dzisiejszego zakres naszej nie zmienił się, ale radykalnie zmieniły się techniki pracy - od deski kreślarskiej i suwaków logarytmicznych przeszliśmy do zaawansowanych programów grafiki 3D stacji i programów komputerowych dla obliczeń statycznych. Kamieniem milowym w oczach firmy wydaje się być rok 1991, kiedy Dopravoprojekt Ostrava stał się spółką całkowicie niezależną i rozpoczął intensywny rozwój.