Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa


Investor:Obec Řepiště
Zpracovávané stupně PD:DUR, DSP, DPS, AD

Stavba řeší oddílnou splaškovou kanalizací v centrální části obce, která zajistí odkanalizování cca 550 EO. Celková délka gravitačních stok je 4396 m DN250 až DN300. Součástí stavby je i novostavba mechanickobiologické ČOV pro 800 EO s vyústěním do toku Datyňka. Větší navržená dimenze ČOV umožní výhledové napojení další etapy výstavby splaškové kanalizace. Termín realizace 09/2018 - 09/2019.